Základní škola a mateřská škola Dobrovice

Školská rada

Školská rada je orgán školy dle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 167 a § 168, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.  

Školská rada plní především tyto úkoly:

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 Složení školské rady:

Zástupci jmenování zřizovatelem:

Mgr. Jan Honců – předseda školské rady

Eduard Lutišan

Bc. Eva Gapková

Zástupci voleni z řad zákonných zástupců nezletilých žáků:

MuDr. Věra Kouklová

Michaela Miškovská

Mgr. Ivana Ljapinová

Zástupci voleni pedagogy:

Mgr. Petra Suchardová

Alena Baldová

Ivana Richtrová 

Pro vzájemnou komunikaci školské rady s rodiči a ostatní veřejností byla zřízena e-mailová adresa skolskarada@zsdobrovice.cz, kam je možné posílat náměty, připomínky nebo dotazy.

Zápisy z jednání školské rady Základní školy a mateřské školy Dobrovice