Základní škola a mateřská škola Dobrovice

Školní jídelna

Školní jídelna v Dobrovici zabezpečuje stravování žáků základní školy, mateřské školy, zaměstnanců školy a důchodců, kteří pracovali ve školství. Denně se vaří 450 – 500 obědů, 100 přesnídávek a svačin.

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou o školním stravování č. 107 ze dne 25.2.2005/Sb., vyhláškou č. 84 ze dne 14.2.2005/Sb. o závodním stravování v příspěvkových organizacích a hygienickými předpisy (vyhláška č. 137 ze dne 17.3.2005/Sb.).

Pokyny pro stravování ve školní jídelně

S účinností od 1. 10. 2017 platí změna programu řízení provozu školní kuchyně. Z tohoto důvodu dochází i ke změnám při nákupu, odběru a odhlašování stravy.

Elektronický přístupový systém pomáhá zabezpečit větší bezpečnost žáků, napomáhá zabezpečit majetek školy a žáků. Jádrem řešení je přístup žáků a zaměstnanců školy pomocí čipů. Do školy je tak z velké části zabráněno vstupu cizím osobám

Všeobecné pokyny

1. Veškeré objednávání a výběr stravy budou strávníci provádět prostřednictvím bezkontaktních čipů, ten jim též umožní vstup do budovy a registraci v systému Bakalář. Zákonní zástupci i vyučující budou mít přehled o vstupu a odchodu žáků do budovy, jejich registraci v systému.

2. Při převzetí čipu je nutno uhradit zálohu 125,- Kč. Záloha je vratná, ale pouze v případě, že čip bude vrácen po ukončení stravování nepoškozen.

3. Každý strávník obdrží s čipem i přihlašovací údaje pro objednávání po internetu (z PC, tabletu či telefonu s operačním systémem Android)

 Jméno: ……………………………

 www:        www.strava.cz

 Jídelna:     3750

 Uživatel: ……………………….

 Heslo: ………………………….

 Heslo a nastavení zasílaných zpráv lze dodatečně změnit na www.strava.cz 

Možnosti úhrady stravného

1. Inkasním způsobem (nutno platit nejpozději do 25. dne v měsíci před zahájením stravovacího období).

2. Hotově v jídelně (v mimořádných případech).

Výše platby

Zálohová, kdy zaplacená částka je vyšší než měsíční stravné 

Objednání stravy

Stravu lze také objednat prostřednictvím internetu na adrese www.strava.cz. Číslo naší školní jídelny je 3750.

Úpravy a odhlašování stravy v daném měsíci

1. Změny v objednávkách je možno provádět do 13:00 hodin předchozího pracovního dne. Na změny provedené po tomto čase nebude brán zřetel. Veškeré úpravy a odhlašování stravy se provádí prostřednictvím internetu.

2. Výběr obědů ze dvou jídel je možný 48 hodin předem.

3. V případě, že nebude označeno číslo oběda, platí oběd číslo 1.

4. Ve výjimečných případech se oběd odhlašuje do 7:00 hodin telefonicky 326 398 231 nebo emailem: jidelna@zsdobrovice.cz nebo jidelnadobrovice@seznam.cz

5. Vyúčtování stravného (vratky stravného) bude prováděno jen žákům 9. tříd a to k 30. 6. běžného roku.

6. V případě odchodu žáka ze ZŠ a MŠ je nutné odhlášení i ze školní jídelny.

V případě, že děti nebudou mít zaplacené obědy, oběd jim vydán nebude.

Odběr stravy

Každý strávník musí při odběru stravy prokázat, že má stravu řádně zaplacenou a přihlášenou. Toto provede přiložením čipu ke čtečce čipů, která vyhodnotí, zda může být strava vydána. Tato čtečka je umístěna u výdejního okénka kuchyně.

Ztráta čipu

Ztrátu čipu žák neprodleně nahlásí v kanceláři ŠJ nebo kanceláři školy. Ve ŠJ dostane náhradní stravenku. Čip si musí znovu zakoupit (v kanceláři školy), neboť bez něj nebude možný přístup do budovy a evidence v systému Bakalář.

Objednávání a odhlašování stravy internetem

Stanovení cen obědů

Ceny obědů se stanovují podle věku dítěte na základě vyhlášky č.107/2005 Sb., přičemž se za školní rok považuje období od 1. 9. v daném roce do 31. 8. následného kalendářního roku.

 • I. kategorie děti 3–6 let ( mateřská škola ) Kč 43,- (celodenní stravné - přesnídávka + oběd + svačina + celodenní pití)
 • II. kategorie děti 7–10 let ( mateřská škola ) Kč 48,- (celodenní stravné - přesnídávka + oběd + svačina + celodenní pití)
 • I. kategorie ( od 7 – do 10 let ) Kč 31,-
 • II. Kategorie ( od 11 – do 14 let ) Kč 34,-
 • III. Kategorie ( od 15 let a více ) Kč 36,-
 • Dospělí Kč 37,-
 • Bývalí zaměstnanci školství Kč 74,-

Výdej a odhlašování obědů

 • Doba výdeje obědů 11:00 - 13:00 hodin.
 • Odhlašování obědů do 7 hodin ráno odhlašovaného dne

Placení stravného

 1. Bezhotovostním způsobem. Rodiče platí obědy formou inkasa ze svého sporožirového nebo bankovního účtu na sběrný účet školní jídelny SBÚ 0100157531/0800.
 2. Zcela výjimečně hotovostním způsobem.
 • Záloha stravného se strhává měsíc dopředu, každého 18. v měsíci.
 • Peníze za odhlášené obědy se vrací jen žákům 9. tříd a žákům, kteří ze školy odcházejí (přestupují na jinou školu, stěhují se.....).

Stravování v době nemoci

 • Žák může odebrat stravu pouze první den nemoci. Další dny musí obědy odhlásit.
 • Strávníci jsou přihlášeni trvale. Veškeré změny je nutné nahlásit v kanceláři ŠJ (změna účtu, ukončení stravování, nepřítomnost ve škole apod.).