Základní škola a mateřská škola Dobrovice

Školní projekty

Obrázek novinka

Technika v SK

14.10.2021

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

technika-v-SK

 

 

 

Základní informace o projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“ financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu ČR.

 • Název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
 • Zkrácený název projektu: Přírodní vědy a technika v SK
 • Registrační č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0011
 • Období realizace: 2. září 2013 – 30. června 2015
 • Rozpočet projektu celkem: 161 415 913,37 Kč

Projekt byl podpořen v rámci výzvy MŠMT ČR č. 44 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost (OP VK).

Partnerská škola projektu:

ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod

Zapojené ZŠ do projektu:

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Mladá Boleslav, Svatovítská 574

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152

Základní škola Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55

Základní škola a mateřská škola Dobrovice, Komenského 46

Informace o projektovém záměru:

Úvodem

Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem“. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná do června 2015, bude moci celkem 22 středních škol ve Středočeském kraji čerpat prostředky na nákup moderního zařízení pro výuku technických předmětů a přírodovědných věd. Projekt je financován Evropským sociálním fondem (ESF) a ze státního rozpočtu České republiky.

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání patří k prioritám zahrnutým v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji. Přírodovědné a technické obory jsou dnes velmi potřebné a žáci a studenti s nimi budou mít dobré uplatnění na trhu práce. Realizací projektu nedojde pouze k vybavení škol moderními zařízeními pro výuku předmětů zaměřených na techniku a přírodní vědy, ale zároveň by se mělo vzdělávání v těchto oborech propojit mezi středními a základními školami. Navíc projekt podporuje i tzv. mimoškolní volnočasové aktivity, zaměřené na podporované odborné oblasti.

Udržitelnost aktivit bude projektu je min. další 3 roky po jeho skončení (tzn. min. do června 2018)

Stručný obsah projektu:

Projekt svou povahou kopíruje potřebu na celorepublikové úrovni, nejen ve Středočeském kraji, a tou je potřeba posílení přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách. V návaznosti na podporu realizace kurikulární reformy škol poskytne investiční a neinvestiční podporu s cílem zvýšení atraktivity výuky na odborných školách, zvýšení motivace a zájmu žáků ZŠ a jejich zapojení do studia přírodovědných a technických oborů. Dále dojde k propojení počátečního vzdělávání se zaměstnavateli v regionu, a tudíž sladění požadavků trhu práce a obsahu vzdělávání budoucích absolventů. Neméně důležitá je podpora výuky odborných předmětů v cizích jazycích, a to formou tvorby cizojazyčných slovníků..

Cíle projektu:

Cílem projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ a ZŠ Středočeského kraje. Jde o zkvalitnění povinné výuky prostřednictvím nově pořízeného zařízení a vybavení (nově vybavené laboratoře a učebny technických předmětů, nové stroje a přístroje sledující nejnovější trendy v oboru) a badatelsky orientované vzdělávání. Budou rozšířeny nabídky volnočasových aktivit žáků SŠ a ZŠ s využitím nově vybavených odborných učeben SŠ a odborného pedagogického zázemí SŠ. Atraktivní a zajímavá výuka doplněná kvalitní praktickou náplní s využitím zapojení kvalifikovaných odborníků z praxe bude významným krokem pro zvýšení motivace a zájmu žáků o studium v uvedených oborech. Projekt si klade za cíl rozvinout spolupráci mezi SŠ a ZŠ, přilákat ke studiu právě žáky základních škol, potenciální budoucí uchazeče o studium a zaměstnání v oborech, kde jich je nedostatek. Svými aktivitami projekt ovlivní žádoucím směrem rozhodování žáků při volbě povolání a jejich snazší uplatnění na trhu práce. Projekt chce svými aktivitami přispět k vyrovnání rozdílu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. Je-li totiž absolventů dostatek, neodpovídají kvalifikačně požadavkům zaměstnavatelů, což je právě způsobeno absencí moderního vybavení a nových technologií přímo ve výuce, kde s nimi žáci mohou pracovat. Seznámení s tímto vybavením až na pracovišti zaměstnavatele není dobré ani pro jednu stranu. Investiční i neinvestiční vybavení škol podpoří realizaci kurikulární reformy. Projekt řeší také spolupráci institucí počátečního vzdělávání se zaměstnavateli. Přínosem oproti jiným projektům je z tohoto pohledu spolupráce středních a základních škol, která umožní následně spolupráci základních škol se zaměstnavateli. Každá střední škola zapojená do projektu bude spolupracovat s více základními školami a těmto školám umožní mimo jiné svým prostřednictvím vstup do světa zaměstnavatelů. Dalším cílem je zvyšování jazykové vybavenosti žáků.

Zdůvodnění potřebnosti:

Analýzy poptávky zaměstnavatelů po technicky a přírodovědně kvalifikované pracovní síle v ČR dokumentují rostoucí potřebu odborníků a velmi nízkou nabídku takto připravených absolventů. Proto i Středočeský kraj má podporu odborného vzdělávání a řemeslných oborů požadovaných trhem práce jako jednu z priorit v oblasti vzdělávání, jak je uvedeno v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji. Jedná se především o obory strojírenství, elektrotechnika, potravinářské a zemědělské obory, stavebnictví. Řada škol však nedisponuje dostatečným vybavením a nemůže vzdělávat žáky tak, jak by si představovala a jak jim ukládá náplň jejich ŠVP. Školy tak nejsou schopné se současným vybavením zajistit svým žákům odbornost výuky takovým způsobem, aby byli konkurenceschopní na trhu práce. Nedílnou součástí je taktéž propojení se zaměstnavateli za účelem úprav v ŠVP odborných škol tak, aby byla zajištěna rovnováha mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. Spolupráce se zaměstnavateli je velmi důležitá z hlediska včasného nasměrování žáků v souladu s potřebami trhu práce. Zapojení žáků základních škol má své opodstatnění, protože vzbuzení zájmu o přírodní vědy a technické vzdělávání musí začít již v 7. a 8 ročnících základní školy. Bude-li profese dostatečně atraktivní, respektive pracovní náplň s ní spojená, bude také zájem žáků vyšší. Takto připravené odborné vzdělávání ve Středočeském kraji umožní využít demograficky příznivý vývoj, který by se měl projevit po roce 2015 na ZŠ a posléze také na SŠ (Dlouhodobý záměr vzdělávání SČK). Svým zaměřením na potřeby odvětví zemědělství, chemie, potravinářského průmyslu a strojírenství váže na produkční základnu Středočeského kraje. Váže na závěry uvedené v Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje, kde je kraj hodnocený jako průmyslově-zemědělský s velkým počet firem působících v kraji v průmyslu automobilovém, strojírenském, chemickém a potravinářském.

Obrázek novinka

Recyklohraní

14.10.2021

Sběr použitých surovin v naší škole (Recyklohraní)

Naše škola je od školního roku 2008/09 zapojena do školního recyklačního programu RECYKLOHRANÍ. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů.

V rámci projektu sbíráme

 • starý papír
 • staré baterie a akumulátory
 • vyřazená drobná elektrozařízení (např. starý mobil, kalkulačka, telefon, vysoušeč vlasů, kulma, žehlička, elektrohračky, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač, atd.)
 • použitý rostlinný olej (tuk) – přinesený v PET lahvi

Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře.

V rámci projektu Recyklohraní je naše škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobné elektrozařízení. Sběrné nádoby poskytnuté společnostmi ASEKOL a ECOBAT jsou umístěny v budově 2. stupně ZŠ (box na elektrozařízení + box na baterie), v budově 1. stupně (box na baterie).

Recyklohraní

 Naši žáci se zapojují také do zábavných her a soutěží, výtvarných či fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které nám organizátoři projektu zadávají.Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení a splněné úkoly získá škola body, za něž žákům budeme moci pořídit různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas. Katalog odměn a další informace o projektu jsou Vám k dispozici na www.recyklohrani.cz.

Ve školním roce 2009/10 jsme se zapojily do dalšího ekologického projektu – sběr použitého rostlinného oleje. Spolupracujeme se společností Prague Management International, která se zabývá výzkumem a rozvojem alternativních zdrojů energie a vyrábí z použitého rostlinného oleje ekologická paliva. Naše škola je vybavena sběrnou nádobou (v budově 2.stupně), kam je možné vhazovat přecezený olej přímo v PET lahvi. (více informací o projektu na www.p-m-i.cz)

Obrázek novinka

Ovoce do škol

14.10.2021

Naše škola se zapojila do evropského projektu "Ovoce do škol" s finanční podporou Evropského společenství.

Žáci 1. - 9. ročníku mají nárok na dotované ovoce a zeleninu zcela zdarma, a to díky projektu Evropské unie a České republiky. Ovoce a zelenina budou dodávány jednou týdně.

Cílem projektu je zvýšit u dětí oblibu ovoce a zeleniny, přispět ke změně jejich stravovacích návyků, tím bojovat proti dětské obezitě, a tak zlepšit zdravotní stav mladé populace. Druhotným efektem by mělo být celkové zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny.

Podpora z prostředků EU (73 %) a ČR (27 %) je poskytována na čerstvé ovoce a zeleninu, dále na balené, popřípadě různě upravené ovoce a zeleninu a na balené ovocné a zeleninové šťávy (jejich podíl může činit nejvýše 25 % celkového počtu dodaných produktů). Balené ovoce a zelenina, stejně jako šťávy, nesmí obsahovat přidaný cukr, sůl, tuky, sladidla a konzervanty.

Žádáme tímto žáky, aby dotované ovoce konzumovali v prostorách jídelny a nepohazovali jej v okolí školy!

Dotazník pro rodiče a více o projektu

Dotazník najdete na www.ovocedoskol.szif.cz

Informační leták pro rodiče dětí zapojených do projektu Ovoce do škol .pdf
Obrázek novinka

Mléko do škol

14.10.2021

Naše škola se zapojila do evropského projektu "Mléko do škol" s finanční podporou Evropského společenství.

Obrázek novinka

Přírodní učebna

14.10.2021

Arboretum a přírodní učebna pro Základní školu a mateřskou školu Dobrovice

Recyklohraní

 

 

 

 

Projekt byl financován z prostředků Revolvingového fondu MŽP

Naše škola získala na podzim 2012 dotaci z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ve výši 70 000 Kč na vybudování arboreta a přírodní učebny. V rámci projektu škola uskutečnila několik aktivit. Pro pomocné práce žáků v rámci předmětu Svět práce a samotnou výuku bylo zakoupeno nářadí (motyčky, plečky, rýče, hrábě, zahradní nůžky), kompostéry a ostatní materiál (ohraničení trávníků, netkaná textilie, zemina aj.). Prostor u školy žáci upravili pro výsadbu stromků, keřů a rostlin a také pro zabudování zahradního jezírka. V rámci projektu byla pořízena zahradní sestava – zastřešený stůl s lavicemi, rostliny - např. túje, javor, zakrslé jehličnany, skalníky, břečťany, leknín, vrba, sakura, trvalky, bylinky, vřes ad. Všechny tyto dřeviny a rostliny byly vysázeny v květnu v rámci projektu Den Země. Do prací byli zapojeni žáci i učitelé. Žáci vybudovali i hmyzí hotel a vyrobili krmítko pro ptáky. Učitelé se žáky vypracovali nové pracovní listy se zaměřením na rostliny a živočichy Dobrovicka. Tyto pracovní listy budou k dispozici ve výuce. Touto cestou chceme také poděkovat všem, kteří přinesli do školy rostlinky a pomohli tak zkrášlit prostory školní zahrady.

 

Mgr. Iveta Sedláčková

Obrázek novinka

EU peníze školám

14.10.2021

Recyklohraní

 

 

 

 

Projekt EU peníze školám je hrazen z prostředků Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga.

Hlavními oblastmi podpory projektu EU peníze školám jsou vytipovaná dlouhodobě problematická místa v českém vzdělávání žáků základních škol:

 • čtenářská a informační gramotnost
 • cizí jazyky
 • využívání ICT
 • matematika
 • přírodní vědy
 • finanční gramotnost
 • inkluzívní vzdělávání

V rámci oblastí lze podpořit individualizaci výuky, vytváření nových vzdělávacích materiálů a vzdělávání pedagogických pracovníků, oblast inkluzívního vzdělávání podporuje vznik nových pozic asistentů pedagogů.

Naše škola zažádala o finanční podporu z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Projekt školy byl schválen a získali jsme dotaci ve výši 1 658 100 Kč.

Tyto prostředky chceme v první řadě využít na zlepšení vybavení IC technikou – interaktivní tabule s ozvučením a hlasovacím zařízením, notebooky pro přípravu výukových materiálů, speciální software pro tvorbu výukových materiálů, výukový software.

Dále pořídíme nové učebnice (i interaktivní) a didaktické pomůcky pro žáky.

V rámci zkvalitnění výuky se budou učitelé vzdělávat ve všech oblastech uvedených výše, hlavně v ICT, cizích jazycích, čtenářské a informační gramotnosti a finanční gramotnosti. Následně pak budou vypracovávat a ověřovat ve výuce nové výukové materiály – pracovní listy, prezentace, testy, videa, zvukové ukázky, křížovky, hry, hodnocení, atd.

Zřídíme také pozici asistenta pedagoga pro sociálně znevýhodněné žáky, abychom jim vytvořili podmínky pro plnohodnotné zapojení se do hlavního vzdělávacího proudu. Projekt bude zahájen 1. června 2011 a předpokládané datum ukončení je 30. listopadu 2013.

Ing.Jana Čejková, ředitelka ZŠ a MŠ Dobrovice

Obrázek novinka

Šablony pro MŠ a ZŠ I

14.10.2021

Recyklohraní

 

 

 

 

Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0006216

Naše škola získala finanční prostředky ve výši 1 261 095,00 Kč na realizaci těchto šablon:

Mateřská škola

 • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ – DVPP v rozsahu 40 hodin
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ DVPP v rozsahu 16 hod – čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost, inkluze
 • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ – DVPP v rozsahu 24 hod
 • Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ - DVPP v rozsahu 60 hod
 • Individualizace vzdělávání v MŠ – DVPP v rozsahu 40 hod
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči v MŠ – 6 setkání rodičů s odborníky

Základní škola

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v rozsahu 8, 16, 32, 56, 80 hodin – čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, inkluze, mentoring
 • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
 • Sdílení zkušenosti pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 • Tandemová výuka na ZŠ
 • Nové metody ve výuce na ZŠ
 • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ (každý čtvrtek – Mgr. Margaréta Hovancová)
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Vyučujíci Předmět Čas
Mgr. E. Zvěřinová ČJ, AJ - 2. st. středa 12:45 – 13:45
Bc. V. Pospíšilová AJ - 2. st. pátek 11:30 – 12:30
Ing. P. Voděrek F  - 2. st. pátek 12:50 – 13:50
Mgr. E. Kopřivová ČJ, M - 5. tř. pátek 11:30 – 12:30
Mgr. P. Suchardová náprava vývojových poruch učení – 1. st. čtvrtek 11:25 – 12:25
Mgr. J. Útratová první ročník – jazyk, motorika čtvrtek 11:40 – 12:40
V. Kovářová M 2. st. pátek 11:25 – 12:25

 

Obrázek novinka

Šablony pro MŠ a ZŠ II

14.10.2021

Recyklohraní

 

 

 

 

Výzva č. 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014757

Naše škola získala finanční prostředky ve výši 1 318 348,00 Kč na realizaci těchto šablon:

Mateřská škola

 • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ – DVPP
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost, inkluze, projektové vzdělávání
 • Projektové dny ve škole a projektové dny mimo školu
 • Sdílení zkušeností pedagogů

Základní škola

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v rozsahu – čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, inkluze, osobnostně sociální rozvoj
 • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
 • Sdílení zkušenosti pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ – Mgr. M. Hovancová - čtvrtek 12:50 – 14:20
 • Badatelský klub - Mgr. O. Koffer – pátek 13:00 – 14:30
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Projektové dny mimo školu
 • CLIL

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Vyučujíci Předmět Čas
Mgr. V. Štolcová M - 2. st. (6. - 7. ročník) pátek 11:25 – 12:25
Mgr. V. Pospíšilová AJ - 2. st. pátek 12:45 – 13:45
Ing. P. Voděrek F  - 2. st. (6. - 7. ročník) středa 12:45 – 13:45
Ing. P. Voděrek F  - 2. st. (8. - 9. ročník) středa 12:45 – 13:45
Mgr. E. Kopřivová napříč předměty - 2. ročník pondělí 12:00 – 13:00
Mgr. P. Suchardová napříč předměty - 2. ročník čtvrtek 11:40 – 12:40
Mgr. M. Kalábová napříč předměty - 3. ročník čtvrtek 12:45 – 13:45
V. Kovářová M - 2. st. (7. - 9. ročník) středa 14:00 – 15:00
V. Kovářová M - 2. st. (7. - 9. ročník) středa 14:45 – 15:45
Mgr. M. Čumpelíková napříč předměty - 1. ročník čtvrtek 11:40 – 12:40
Mgr. M. Hovancová napříč předměty - 1. ročník pátek 11:45 – 12:45