Základní škola a mateřská škola Dobrovice

O škole

Základní škola a mateřská škola Dobrovice poskytuje základní vzdělání dětem z  Dobrovice a jejích místních částí Bojetic, Holých Vrchů, Chloumku, Libichova, Sýčiny, Týnce, Úherců a okolních obcí Kosořic, Němčic, Nepřevázky a Vinařic – přibližně polovina žáků tedy dojíždí, organizace dne školy je přizpůsobena dopravní obslužnosti.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem a naše kapacita umožňuje vzdělávat až 600 žáků v 18 třídách. Součástí školy je školní družina, jejíž čtyři oddělení mají kapacitu až 120 žáků.

Vybavenost školy

Areál Základní školy a mateřské školy Dobrovice se nachází v severozápadní části města, asi 5 minut chůze od centra obce. Prostory základní školy tvoří dvě budovy.

  • V historické budově z konce 19. století je 10 učeben pro 5. - 9. ročník. Vybaveny klasickými pomůckami a přístroji jsou zejména učebna a kabinet přírodopisu a učebna s kabinetem pro výuku fyziky a chemie. V budově je malá tělocvična a cvičný byt (kuchyňka pro výuku vaření).
  • Třídy 1.stupně jsou umístěny do nové budovy, kde byla z odpočinkové zóny v přízemí vybudována i druhá tělocvična a kde byla zřízena počítačová učebna, ve které je k dispozici 25 PC, multifunkční laserová tiskárna a dataprojektor.
  • Sedm učeben je vybaveno interaktivní tabulí s dataprojektorem. Průběžně probíhá doplnění a obměna počítačového vybavení.
  • Vedle budov 1. a 2. stupně ZŠ, které jsou propojeny novou prostornou šatnou, je součástí areálu i pět pavilonů mateřské školy, školní jídelna a krásné školní multifunkční hřiště s umělou trávou a 200 m běžeckou dráhou s umělým povrchem.
  • Díky vstřícnosti zřizovatele má škola možnost využívat pro své akce i prostory městského divadla, sokolovny a univerzálního hřiště. Výhledově se počítá s dostavbou areálu školy – s novou tělocvičnou.

Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty

  • Již řadu let funguje školská rada (dříve rada školy), která umožňuje zřizovateli i zástupcům rodičů uplatňovat své podněty k výchovně vzdělávacímu procesu.
  • Velký význam v životě školy má žákovská samospráva, jejímž prostřednictvím se žáci podílejí na chodu školy.
  • Škola spolupracuje s místními organizacemi Pionýr a Junák a žákovskými oddíly FK Dobrovice, kterým umožňuje bezplatně užívat prostory školy.
  • Několik let rovněž dobře funguje spolupráce s místním oddělením Policie ČR, která škole pomáhá s organizací akcí k prevenci sociálně patologických jevů.
  • Pravidelně jsou ve škole organizovány přednášky instruktorek ČČK s ukázkami první pomoci.

Dlouhodobé projekty, periodické akce

Každý rok škola organizuje lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7.ročníku.

Součástí programu školy je tradiční pořádání Školní akademie a Letních školních her, na jejichž organizaci se vedle pedagogů podílejí i sami žáci.

Každoročně organizujeme ke Dni Země projektový den, zaměřený na rozvoj ekologického cítění žáků a projekt „Ochrana člověka za mimořádných situací.. Žáci dlouhodobě pracují na několika dalších projektech – např. Adopce na dálku, Recyklohraní (sběr použitých surovin v naší škole).

Škola je zapojena do evropských projektů "Ovoce do škol" a Mléko do škol.