Přírodopis - poznámkové listy

Přírodopis 6 Přírodopis 7 Přírodopis 8 Přírodopis 9
Planeta Země, vznik, projevy, podmínky života, rozmanitost přírody

1 Strunatci nižší, kruhoústí, paryby

1 Savci, znaky, přizpůsobení

list 1 Vyvřelé horniny

Vztahy mezi organismy

2 Ryby

2 Vejcorodí, vačnatci, stavba těla savců

list 2 Usazené horniny

Zkoumání přírody, mikroskop

3 Obojživelníci

3 Hmyzožravci, letouni, chudozubí

list 3 Přeměněné horniny

Buňka

4 Plazi

4 Hlodavci, zajícovci

list 4 Prvky, halogenidy, sulfidy, oxidy

Soustava, viry, bakterie, sinice

5 Ptáci

5 Šelmy

list 5 Oxidy, uhličitany, dusičnany, sírany, křemičitany

Houby

6 Hrabaví, měkkozobí, vrubozobí a vodní ptáci

6 Ploutvonožci, kytovci, chobotnatci

list 6 Křemičitany, organolity, vyvřelé horniny

Lišejníky

7 Dravci, sovy, kukačky, běžci, plavci

7 Sudokopytníci

list 7 Výlevné vyvřelé, usazené horniny

Řasy

8 Pěvci

8 Lichokopytníci

list 8 Chemické usazené, přeměněné horniny, pohyby litosférických desek

Prvoci

9 Výtrusné rostliny

9 Primáti

list 9 Vnitřní geologické děje

Žahavci

10 Stavba a rozmnožování rostlin

10 Etologie, úvod do biologie člověka

list 10 Vnější geologické děje

Ploštěnci

11 Nahosemenné rostliny

11 Původ, vývoj člověka, tkáně

list 11 Hydrosféra, atmosféra

Hlísti

12 Krytosemenné rostliny - dřeviny

12 Kosterní soustava tisk

list 12 Atmosféra

Měkkýši

13 Pryskyřníkovité, brukvovité

12 Kosterní soustava procvičování

list 13 Půda

Kroužkovci

14 Růžovité, bobovité

13 Svalová soustava tisk

list 14 Vývoj Země, života, geologické éry

Pavoukovci

15 Lilkovité, miříkovité

13 Svalová soustava procvičování

list 15 Vývoj člověka, vývojová teorie

Korýši

16 Hluchavkovité, hvězdnicovité

14 Oběhová soustava

list 16 Organismy a prostředí, ekologie opakování

Vzdušnicovci

17 Další dvouděložné

15 Mízní soustava

list 17 Ekologie opakování, přizpůsobivost organismů

Hmyz

18 Amarilkovité, liliovité

16 Dýchací soustava

list 18 Rozmanitost ekosystémů

Hmyz s proměnou nedokonalou

Poznávačka ptáci 1

17 Trávicí soustava

list 19 Vlastnosti ekosystémů, globální ekol. problémy

Hmyz s proměnou dokonalou 1

Poznávačka ptáci 2

18 Vylučovací soustava

list 20 Buněčný základ života, dědičnost

Hmyz s proměnou dokonalou 2 - brouci

Poznávačka nahosemenné

19 Kožní soustava

list 21 Dědičnost, naše příroda

Hmyz s proměnou dokonalou 3 - blanokřídlí, dvoukřídlí

Poznávačka listnaté dřeviny

20 Nervová soustava

list 22 Příroda ČR a její ochrana

Poznávačka hmyz

Poznávačka dvouděložné byliny 1

21 Žlázy s vnitřním vyměšováním

list 22 Příroda ČR a její ochrana

Poznávačka dvouděložné byliny 2

22 Ústrojí sluchu

Opakování otázky 1 - 4

Poznávačka ryby, obojživelníci

23 Zrak a další smyslová ústrojí

Poznávačka jednoděložné rostliny

24 Pohlavní soustava

Sudokopytníci omezení

Lichokopytníci omezení

Školní kolekce oblečení

Vážení rodiče, milí žáci,

 

ve spolupráci se Schools United jsme si nechali v loňském roce vytvořit

Přestavba webových stránek školy

Z důvodu přestavby webových stránek nejsou všechny informace zde uvedené aktuální. V případě nejasností...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

+420 326 398 338
+420 736 629 574
sekretariat@zsdobrovice.cz

Ředitelna

+420 326 398 339
reditelna@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800

Datová schránka

e7tmcsz

IČO

75034981