Fyzika - poznámkové listy

Fyzika 6 Fyzika 7 Fyzika 8 Fyzika 9

1) Tělesa a látky, měření síly, zákon akce a reakce, gravitační síla

1) Síla a její měření

1) Zdroje a šíření světla, optické prostředí, měsíční fáze, zatmění Slunce a Měsíce

Elektrické vlastnosti látek (list 1)

2) Částicová stavba látek

2) Skládání sil

2) Odraz světla

Elektrický proud jako děj, vodič a izolant (list 2)

3) Vlastnosti látek pevných, kapalnýcha, plynných

3) Těžiště tělesa

3) Rovinné zrcadlo

Elektrostatická indukce, polarizace izolantu (list 3)

4) Elektrické vlastnosti látek

4) Pohybové zákony

4) Kulová zrcadla

Elektrický proud, elektrické napětí (list 4)

5) Magnetické vlastnosti látek

5) Otáčivé účinky síly, páka

5) Čočky

Zdroje napětí (list 5)

 

6) Měření délky

6) Deformační účinky síly, tlak

Využití čoček v praxi

Regulace proudu a napětí (list 6)

7) Objem pevného tělesa

7) Brzdné síly, tření

7) Mechanická práce, výkon

Ohmův zákon (list 7)

8) Měření objemu kapalného a pevného tělesa

8) Pascalův zákon, hydraulické stroje

8) Výkon, příkon, účinnost

Závislost odporu na vlastnostech vodiče (list 8)

9) Měření hmotnosti pevného a kapalného tělesa

9) Hydrostativká síla, hydrostatický tlak

9) Mechanická práce na kladce pevné a na jednoduchém kladkostroji

Sériové a paralelní zapojení rezistorů (list 9)

10) Hustota látky

10) Vztlaková síla

10) Polohová a pohybová energie tělesa

El. práce, spotřeba el. energie, výkon, příkon, účinnost (list 10)

11) Měření času

11) Potápění, plování a vznášení těles v kapalině

11) Vnitřní energie, teplo

Magnetické pole a elektrický proud (list 11)

12) Měření teploty

12) Atmosférický tlak

12) Tepelná výměna

Stejnosměrný elektromotor

13) Klid a pohyb, druhy pohybů

13) Tlak plynu v uzavřené nádobě - přetlak, podtlak

13) Přeměny skupenství I tání, tuhnutí

Elektromagnetická indukce

14) Rovnoměrný pohyb rychlost, dráha, čas

14) Přeměny skupenství II var, kapalnění, sublimace

Střídavý elektrický proud, generátor

 

15) Dvoudobý motor

Parametry střídavého proudu

 

16) Čtyřdobý zážehový motor

Transformátor, rozvodná el. síť

 

17) Naftový motor

Vedení el. proudu v kapalinách, v plynech

   

18) Elektrické vlastnosti látek

Vedení el. proudu v polovodičích

   

Elektrické spotřebiče v domácnosti

   

Zvukové jevy

Školní kolekce oblečení

Vážení rodiče, milí žáci,

 

ve spolupráci se Schools United jsme si nechali v loňském roce vytvořit

Přestavba webových stránek školy

Z důvodu přestavby webových stránek nejsou všechny informace zde uvedené aktuální. V případě nejasností...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

+420 326 398 338
+420 736 629 574
sekretariat@zsdobrovice.cz

Ředitelna

+420 326 398 339
reditelna@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800

Datová schránka

e7tmcsz

IČO

75034981