O škole

Základní škola a mateřská škola Dobrovice poskytuje základní vzdělání dětem z  Dobrovice a jejích místních částí Bojetic, Holých Vrchů, Chloumku, Libichova, Sýčiny, Týnce, Úherců a okolních obcí Kosořic, Němčic, Nepřevázky a Vinařic – přibližně polovina žáků tedy dojíždí, organizace dne školy je přizpůsobena dopravní obslužnosti.

Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem a naše kapacita umožňuje vzdělávat až 600 žáků v 18 třídách. Součástí školy je školní družina, jejíž čtyři oddělení mají kapacitu až 120 žáků.

Vybavenost školy

Areál Základní školy a mateřské školy Dobrovice se nachází v severozápadní části města, asi 5 minut chůze od centra obce. Prostory základní školy tvoří dvě budovy.
  • V historické budově z konce 19. století je 10 učeben pro 5. - 9. ročník. Vybaveny klasickými pomůckami a přístroji jsou zejména učebna a kabinet přírodopisu a učebna s kabinetem pro výuku fyziky a chemie. V budově je malá tělocvična a cvičný byt (kuchyňka pro výuku vaření).
  • Třídy 1.stupně jsou umístěny do nové budovy, kde byla z odpočinkové zóny v přízemí vybudována i druhá tělocvična a kde byla zřízena počítačová učebna, ve které je k dispozici 25 PC, multifunkční laserová tiskárna a dataprojektor.
  • Sedm učeben je vybaveno interaktivní tabulí s dataprojektorem. Průběžně probíhá doplnění a obměna počítačového vybavení.
  • Vedle budov 1. a 2. stupně ZŠ, které jsou propojeny novou prostornou šatnou, je součástí areálu i pět pavilonů mateřské školy, školní jídelna a krásné školní multifunkční hřiště s umělou trávou a 200 m běžeckou dráhou s umělým povrchem.
  • Díky vstřícnosti zřizovatele má škola možnost využívat pro své akce i prostory městského divadla, sokolovny a univerzálního hřiště. Výhledově se počítá s dostavbou areálu školy – s novou tělocvičnou.

Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty

  • Již řadu let funguje školská rada (dříve rada školy), která umožňuje zřizovateli i zástupcům rodičů uplatňovat své podněty k výchovně vzdělávacímu procesu.
  • Velký význam v životě školy má žákovská samospráva, jejímž prostřednictvím se žáci podílejí na chodu školy.
  • Škola spolupracuje s místními organizacemi Pionýr a Junák a žákovskými oddíly FK Dobrovice, kterým umožňuje bezplatně užívat prostory školy.
  • Několik let rovněž dobře funguje spolupráce s místním oddělením Policie ČR, která škole pomáhá s organizací akcí k prevenci sociálně patologických jevů.
  • Pravidelně jsou ve škole organizovány přednášky instruktorek ČČK s ukázkami první pomoci.

Dlouhodobé projekty, periodické akce

Každý rok škola organizuje lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7.ročníku.

Součástí programu školy je tradiční pořádání Školní akademie a Letních školních her, na jejichž organizaci se vedle pedagogů podílejí i sami žáci.

Každoročně organizujeme ke Dni Země projektový den, zaměřený na rozvoj ekologického cítění žáků a projekt „Ochrana člověka za mimořádných situací.. Žáci dlouhodobě pracují na několika dalších projektech – např. Adopce na dálku, Recyklohraní (sběr použitých surovin v naší škole).

Škola je zapojena do evropských projektů "Ovoce do škol" a Mléko do škol.

Zápisové lístky na střední školy

 

Vážení rodiče,

vydáme Vám (proti vašemu podpisu) zápisové lístky potřebné pro další studium vašeho...

Informace k průběhu zápisu do 1. tříd základní školy

Vážení rodiče,

abychom zajistili hladký průběh zápisu, bez zbytečného čekání, použijte prosím online...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800

Datová schránka

e7tmcsz

IČO

75034981