Školní projekt

Projekt EU peníze školám

Recyklohraní

Projekt EU peníze školám je hrazen z prostředků Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga.

Hlavními oblastmi podpory projektu EU peníze školám jsou vytipovaná dlouhodobě problematická místa v českém vzdělávání žáků základních škol:
  • čtenářská a informační gramotnost
  • cizí jazyky
  • využívání ICT
  • matematika
  • přírodní vědy
  • finanční gramotnost
  • inkluzívní vzdělávání

V rámci oblastí lze podpořit individualizaci výuky, vytváření nových vzdělávacích materiálů a vzdělávání pedagogických pracovníků, oblast inkluzívního vzdělávání podporuje vznik nových pozic asistentů pedagogů.

Naše škola zažádala o finanční podporu z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Projekt školy byl schválen a získali jsme dotaci ve výši 1 658 100 Kč.

Tyto prostředky chceme v první řadě využít na zlepšení vybavení IC technikou – interaktivní tabule s ozvučením a hlasovacím zařízením, notebooky pro přípravu výukových materiálů, speciální software pro tvorbu výukových materiálů, výukový software.

Dále pořídíme nové učebnice (i interaktivní) a didaktické pomůcky pro žáky.

V rámci zkvalitnění výuky se budou učitelé vzdělávat ve všech oblastech uvedených výše, hlavně v ICT, cizích jazycích, čtenářské a informační gramotnosti a finanční gramotnosti. Následně pak budou vypracovávat a ověřovat ve výuce nové výukové materiály – pracovní listy, prezentace, testy, videa, zvukové ukázky, křížovky, hry, hodnocení, atd.

Zřídíme také pozici asistenta pedagoga pro sociálně znevýhodněné žáky, abychom jim vytvořili podmínky pro plnohodnotné zapojení se do hlavního vzdělávacího proudu. Projekt bude zahájen 1. června 2011 a předpokládané datum ukončení je 30. listopadu 2013.

Ing.Jana Čejková, ředitelka ZŠ a MŠ Dobrovice

Školní kolekce oblečení

Vážení rodiče, milí žáci,

 

ve spolupráci se Schools United jsme si nechali v loňském roce vytvořit

Přestavba webových stránek školy

Z důvodu přestavby webových stránek nejsou všechny informace zde uvedené aktuální. V případě nejasností...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

+420 326 398 338
+420 736 629 574
sekretariat@zsdobrovice.cz

Ředitelna

+420 326 398 339
reditelna@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800

Datová schránka

e7tmcsz

IČO

75034981