Informace k osobní přítomnosti žáků 1. stupně ZŠ od 25. 5. 2020

Vloženo: 06.5.2020

Osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol od 25. 5. 2020 na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin – manuál pro ZŠ Dobrovice

Žádáme rodiče, aby prostřednictvím systému Bakalář přes rodičovský účet vyjádřili do pondělí 18. 5. 2020 do 12:00 svůj zájem o:

 • osobní přítomnost svého dítěte na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin – dopolední blok
 • stravování ve školní jídelně (v případě nezájmu o jídlo uveďte)
 • odpolední aktivity
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám -  dle zvyklostí – samostatné převléknutí a přezutí v šatně/skříňce, odchod do přidělené třídy.
 • Všichni žáci budou při vstupu do školy 25. 5. 2020 předkládat čestné prohlášení o neexistenci příznaků a poučení o rizikových skupinách viz zde Čestné prohlášení.   Nemá-li rodič možnost tisku formuláře prohlášení, může si ho vyzvednout ve škole od 11. května v době od 8:00 do 11:00.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, vyrážka, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude nutné jej umístit do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce žáka, který si jej bezodkladně vyzvedne.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku navíc oproti běžné hygieně vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Školní skupiny (do počtu 15 žáků) – počet, složení a pedagogické vedení určuje ředitelka školy – přihlíží k věku žáků, rodinným vazbám. Skupiny jsou neměnné, žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. Nelze zaručit, že žák bude mít svou paní učitelku.
 • Bude-li zájem ze strany zákonných zástupců převyšovat kapacitu skupin vzhledem k organizačním a personálním možnostem školy, bude přihlíženo k následujícím kritériím:
  • zákonný zástupce - samoživitel/ka
  • zákonný zástupce - pracovníci v klíčových odvětvích (IZS, sociální služby, zdravotnictví) a děti zaměstnanců školy
  • oba zákonní zástupci pracují a nemohou čerpat ošetřovné
 • Během dopoledního bloku budou probíhat vzdělávací aktivity směřující k získávání a upevňování vědomostí, dovedností a návyků žáků.
 • Rozvrh dne:
  • vstup do školy 7:20 (bez ranní družiny) – dodržení rozestupů u vchodu, s rouškou až do třídy
  • dopolední vzdělávací blok 7:40 – 11:20 – vzdělávací aktivity dle týdenních výukových plánů jednotlivých tříd dle pokynů třídních učitelek, možnost využití školních NTB
  • oběd ve školní jídelně (dle daného rozpisu)
  • odpolední blok – do 16:00 – mohou využít všichni žáci (dřívější odchod možný dle předchozí domluvy)
 • Pobyt ve třídě
  • nošení roušky dle pokynů jednotlivých vyučujících – žáci po příchodu do třídy obdrží „školní“ šité roušky (škola zajistí pravidelné vyprání a vyžehlení), s jednorázovým hydrofobním filtračním materiálem typu melt-blown v gramáži 30g/m2, vlastní (ve vlastním igelitovém sáčku) nechají na cesty (výjimku tvoří lékařské roušky, které budou moci mít ve třídě)
  • bezpodmínečné dodržování konkrétních pokynů pedagogických pracovníků týkajících se hygienických a bezpečnostních nařízení (rozestupy, zasedací pořádek, odchod na WC, režim o přestávkách,…) – může omezovat obvyklý režim ve třídě. Bude-li žák opakovaně porušovat daná pravidla, nebude moci býti osobně přítomen ve škole.
  • možná laická kontrola zdravotního stavu (měření teploty, kontrola kůže prstů,…) při podezření na nemoc
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
 • Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání.
 • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná, ale budou zařazovány pohybové chvilky na protažení a relaxaci, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy, proto je nutné praktické, pohodlné oblečení a sportovní obuv.

 

 

V Dobrovici 6. 5. 2020                                                                    

Mgr. Iveta Sedláčková

ředitelka školy


Informace k pololetnímu hodnocení

Vážení rodiče, milí žáci

ve čtvrtek 28. 1. končí 1. pololetí, papírové vysvědčení zatím dostanou jen...

Organizace výuky od 4. 1. 2021

Dle nařízení vlády z 23. 12. 2020 je od 4. 1. 2021 až do odvolání povolena osobní přítomnost ve škole žákům 1....

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574
sekretariat@zsdobrovice.cz

Ředitelna

326 398 339
reditelna@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800

Datová schránka

e7tmcsz

IČO

75034981