Přijímací řízení na střední školy krok za krokem:

Vloženo: 05.2.2019

(shrnutí informací z rodičovské schůzky)

Co dělat nyní?

  • vybírat vhodnou střední školu, získávat informace o studiu na webových stránkách středních škol či od stávajících studentů, navštěvovat Dny otevřených dveří,…
  • sledovat informace ze středních škol – ředitelé jsou povinni do 31. 1. 2019 zveřejnit kritéria pro přijetí

Přihlášky:

Uchazeč o studium si může podat přihlášky až na 2 SŠ (nebo na 2 obory v rámci jedné SŠ), přičemž mu bude umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z nich.

Uchazeč si může podat přihlášky až na 2 SŠ i v případě, že absolvoval přijímací řízení na obor vzdělávání s talentovou zkouškou.

Postup:

Po obdržení vysvědčení za 1. pololetí 9. třídy se definitivně rozhodnout pro studium na střední škole a vyplnit údaje v systému Bakalář – název a adresu 1. zvolené školy, název a kód studijního oboru (= škola, kam půjde žák skládat jednotnou písemnou zkoušku v 1. řádném termínu),

  •  název a adresu 2. zvolené školy, název a kód studijního oboru.

Prosím zkontrolujte si také ostatní údaje (jméno a příjmení žáka, zákonného zástupce, adresu, telefon…).

Až budou údaje úplné, ZŠ přihlášky vytiskne, žáci si je přinesou domů, opatříte je podpisy a vrátíte výchovné poradkyni ke kontrole a k zajištění podpisu paní ředitelky.

Na SŠ je třeba přihlášky doručit do 1. 3. 2019 (zajistí zákonní zástupci).

Poznámky:

  • Pokud má být u uchazeče uplatněna úprava organizace přijímací zkoušky z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb, je nutné k přihlášce doložit platnou zprávu z vyšetření v ŠPZ.
  • Na některé obory vzdělávání je třeba zajistit potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu (PLP)
  • Prostudujte si kritéria o přijímání žáků a případně přiložte k přihlášce také diplomy nebo jiná ocenění (okresní a vyšší kola soutěží) či účast v zájmových útvarech.

Přijímací řízení:

Pozvánku na jednotnou přijímací zkoušku uchazeči obdrží poštou nejpozději 14 dní před termínem jejich konání.

Přijímací zkoušky jsou jednotné (z českého jazyka a literatury, matematiky), jejich přípravu, distribuci i hodnocení zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).

Některé školy pořádají ještě doplňkové, tzv. školní přijímací testy.


 V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek z jednotných testů.
Poznámka: Uchazeč bude konat jednotnou zkoušku v prvním kole přijímacího řízení na jedné škole 2x jen v případě, že by na téže škole uplatnil obě přihlášky do různých oborů vzdělání (případně odborných zaměření podle školního vzdělávacího programu), kde se jednotná zkouška koná (§ 60 odst. 5 školského zákona).

V 1. kole PŘ je jednotná zkouška stanovena na dny:

1. termín: 12. 4. 2019 (pro čtyřleté obory)

               16. 4. 2019 (pro obory 6 a 8 – letých gymnázií)

2. termín: 15. 4. 2019 (pro čtyřleté obory)

               17. 4. 2019 (pro obory 6 a 8 – letých gymnázií)

3. náhradní termín: 13. 5. a 14. 5. 2019.

 

Rozhodnutí o přijetí se neposílá poštou, výsledky PŘ se zveřejňují na webových stránkách SŠ, příp. se vyvěsí na veřejně přístupné místo v budově školy. Poštou jsou zasílána pouze rozhodnutí o nepřijetí.

Uchazeč

Nahlédne do seznamu uchazečů, jímž bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí, zda byl přijat ke vzdělávání. Dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů běží lhůta pro podání zápisového lístku a lhůta pro nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Očekává rozhodnutí o nepřijetí v případě, že jeho registrační číslo není uvedeno v seznamu přijatých uchazečů a současně nekoná jednotnou zkoušku v náhradním termínu. Rozhodnutí se ukládá na poště po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené (§ 24 odst. 1 správního řádu).

Zápisový lístek (ZL):

ZL bude vydávat výchovná poradkyně (VP) zákonným zástupcům proti jejich podpisu (do 15.3.).  ZL s vyplněným záhlavím přinesou žáci zpět do školy a předají VP ke kontrole a zajištění potvrzení ředitelky školy.

ZL lze uplatnit jen 1x, existují ale 2 výjimky z tohoto pravidla:

  1. pokud byl žák přijat na jinou školu na odvolání
  2. pokud žák uplatnil ZL do oboru studia s talentovou zkouškou a byl přijat i do oboru bez ní, kam by nastoupil raději.

V případě potřeby ráda upřesním informace a zodpovím dotazy:

voderkova@zsdobrovice.cz, telefony do školy, konzultace každý čtvrtek od 14.45 do 15.15

Podrobnější informace najdete také v Atlasech školství, na www.msmt.cz, www.cermat.cz

                                              Vypracovala Mgr. Zdeňka Voděrková (VP).


Organizace provozu MŠ v době letních prázdnin

Organizace provozu MŠ v době letních prázdnin

 

bude otevřena od 6:30 – 16:00 v těchto týdnech:

1....

Přijímací řízení - komentář k připomínkám

Vážení rodiče,

děkuji za vyplnění a odevzdání dotazníků, které mi slouží jako zpětná vazba v mé práci...

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz

Účet školy

0484789369 / 0800