Přijímací řízení na střední školy krok za krokem

Vloženo: 07.1.2018

(shrnutí informací z rodičovské schůzky)

Co dělat nyní?

 • vybírat vhodnou střední školu, získávat informace o studiu na webových stránkách středních škol či od stávajících studentů, navštěvovat Dny otevřených dveří,…
 • sledovat informace ze středních škol – ředitelé jsou povinni do 31. 1. 2018 zveřejnit kritéria pro přijetí

Přihlášky:

Uchazeč o studium si může podat přihlášky až na 2 SŠ (nebo na 2 obory v rámci jedné SŠ), přičemž mu bude umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z nich.

Uchazeč si může podat přihlášky až na 2 SŠ i v případě, že absolvoval přijímací řízení na obor vzdělávání s talentovou zkouškou.

Postup:

Po obdržení vysvědčení za 1. pololetí 9. třídy se definitivně rozhodnout pro studium na střední škole a vyplnit údaje v systému Bakalář

 • název a adresu 1. zvolené školy, název a kód studijního oboru (= škola, kam půjde žák skládat jednotnou písemnou zkoušku v 1. řádném termínu),
 • název a adresu 2. zvolené školy, název a kód studijního oboru.

Prosím zkontrolujte si také ostatní údaje (jméno a příjmení žáka, zákonného zástupce, adresu, telefon…).

Až budou údaje úplné, ZŠ přihlášky vytiskne, žáci si je přinesou domů, opatříte je podpisy a vrátíte výchovné poradkyni ke kontrole a k zajištění podpisu paní ředitelky.

Na SŠ je třeba přihlášky doručit do 1. 3. 2018 (zajistí zákonní zástupci).

Poznámky:

Pokud má být u uchazeče uplatněna úprava organizace přijímací zkoušky z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb, je nutné k přihlášce doložit platnou zprávu z vyšetření v ŠPZ.

Na některé obory vzdělávání je třeba zajistit potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu (PLP)

Prostudujte si kritéria o přijímání žáků a případně přiložte k přihlášce také diplomy nebo jiná ocenění (okresní a vyšší kola soutěží) či účast v zájmových útvarech.

Přijímací řízení:

Pozvánku na jednotnou přijímací zkoušku uchazeči obdrží poštou nejpozději 14 dní před termínem jejich konání.

Přijímací zkoušky jsou jednotné (z českého jazyka a literatury, matematiky), jejich přípravu, distribuci i hodnocení zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).

Některé školy pořádají ještě doplňkové, tzv. školní přijímací testy.

 V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek z jednotných testů.
Poznámka: Uchazeč bude konat jednotnou zkoušku v prvním kole přijímacího řízení na jedné škole 2x jen v případě, že by na téže škole uplatnil obě přihlášky do různých oborů vzdělání (případně odborných zaměření podle školního vzdělávacího programu), kde se jednotná zkouška koná (§ 60 odst. 5 školského zákona).

V 1. kole PŘ je jednotná zkouška stanovena na dny:

 • 1. termín:
        12. 4. 2018 (pro čtyřleté obory)
        13. 4. 2018 (pro obory 6 a 8 – letých gymnázií)
 • 2. termín:
        16. 4. 2018 (pro čtyřleté obory)
        17. 4. 2018 (pro obory 6 a 8 – letých gymnázií)
 • náhradní termín: 10. 5. a 11. 5. 2018.

Rozhodnutí o přijetí se neposílá poštou, výsledky PŘ se zveřejňují na webových stránkách SŠ, příp. se vyvěsí na veřejně přístupné místo v budově školy. Poštou jsou zasílána pouze rozhodnutí o nepřijetí.

Uchazeč

Nahlédne do seznamu uchazečů, jímž bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí, zda byl přijat ke vzdělávání. Dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů běží lhůta pro podání zápisového lístku a lhůta pro nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Očekává rozhodnutí o nepřijetí v případě, že jeho registrační číslo není uvedeno v seznamu přijatých uchazečů a současně nekoná jednotnou zkoušku v náhradním termínu. Rozhodnutí se ukládá na poště po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené (§ 24 odst. 1 správního řádu).

Zápisový lístek (ZL):

ZL bude vydávat výchovná poradkyně (VP) zákonným zástupcům proti jejich podpisu (do 15.3.).  ZL s vyplněným záhlavím přinesou žáci zpět do školy a předají VP ke kontrole a zajištění potvrzení ředitelky školy.

ZL lze uplatnit jen 1x, existují ale 2 výjimky z tohoto pravidla:

 • pokud byl žák přijat na jinou školu na odvolání
 • pokud žák uplatnil ZL do oboru studia s talentovou zkouškou a byl přijat i do oboru bez ní, kam by nastoupil raději.

V případě potřeby ráda upřesním informace a zodpovím dotazy:

zdenavod@seznam.cz, telefony do školy, konzultace každé pondělí od 14.45 do 15.30

Podrobnější informace najdete také v Atlasech školství, na www.msmt.cz, www.cermat.cz– viz testy z pokusného ověřování přijímacího řízení 2015 a 2016.

 

Vypracovala Mgr. Zdeňka Voděrková (VP).


Školní akademie

Žáci a učitelé základní školy v Dobrovici 

Vás srdečně zvou

 na

XII. ŠKOLNÍ AKADEMII,

která se...

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se koná 12. 6. 2018 15 hodin.

vstup zónou (budovou 1....

Adresa

Komenského 46
294 41 Dobrovice

Sekretariát

326 398 338
736 629 574

Ředitelna

326 398 339

sekretariat@zsdobrovice.cz